Vyhledávání cílů / příkladů

Vyhledat cíle / příklady:

Zařazení:

Úroveň:

Fulltext:

VYHLEDAT       zrušit filtry

Řadit podle:

Nalezeno záznamů: 164

CÍL - linie OVLIVŇOVÁNÍ A PODPORA OSTATNÍCH / velmi pokročilá úroveň


Cíleně získává ostatní (spolužáky, rodiče, veřejnost) pro odpovědné jednání.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie OVLIVŇOVÁNÍ A PODPORA OSTATNÍCH / pokročilá úroveň


Zkouší různé způsoby, jak ovlivňovat ostatní k odpovědnému chování k přírodě a lidem.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie OVLIVŇOVÁNÍ A PODPORA OSTATNÍCH / počáteční úroveň


Všímá si různých způsobů ovlivňování k odpovědnému jednání a pozitivně na ně reaguje.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie OBČANSKÉ ZAPOJENÍ / velmi pokročilá úroveň


Hledá různé možnosti občanského zapojení na místní i globální úrovni, vyhodnocuje jejich potřebnost. Iniciuje a uskutečňuje aktivity umožňující občanské zapojení.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie OBČANSKÉ ZAPOJENÍ / pokročilá úroveň


Hledá různé možnosti občanského zapojení, vyhodnocuje jejich potřebnost a zapojuje se do nich (např. sestavení dopisu či osobní oslovení úřadu, sepsání petice apod.).


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie OBČANSKÉ ZAPOJENÍ / počáteční úroveň


Uvede příklady aktivního občanského zapojení a hodnotí jejich účinnost.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie ŠETRNÉ ZACHÁZENÍ SE ZDROJI / velmi pokročilá úroveň


Trvale vyhodnocuje možnosti šetrného zacházení se zdroji a uplatňuje je v nejrůznějších životních situacích.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie ŠETRNÉ ZACHÁZENÍ SE ZDROJI / pokročilá úroveň


Používá dlouhodobě některé základní postupy šetrného nakládání se zdroji (předcházení vzniku odpadu, úspory vody a energie, odpovědné nakupování apod.). Vysvětlí důvody, proč tato opatření provádí.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie ŠETRNÉ ZACHÁZENÍ SE ZDROJI / počáteční úroveň


Vybere z běžných každodenních činností ty, při kterých může svým chováním snížit jejich dopad na životní prostředí. Konkrétní opatření uskuteční.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie ŠETRNÝ POBYT V PŘÍRODĚ / velmi pokročilá úroveň


Ovládá a využívá dovednosti pro šetrný pobyt v přírodě.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie ŠETRNÝ POBYT V PŘÍRODĚ / pokročilá úroveň


Zkouší v praxi využít dovednosti pro šetrný pobyt v přírodě.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie ŠETRNÝ POBYT V PŘÍRODĚ / počáteční úroveň


Rozpoznává, co je potřeba pro šetrný pobyt v přírodě.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie SEBEREFLEXE VLASTNÍHO JEDNÁNÍ / velmi pokročilá úroveň


Vědomě posiluje své dovednosti zvládat konkrétní strategie a nástroje směřující k pozitivnímu vlivu na společnost a přírodu.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie SEBEREFLEXE VLASTNÍHO JEDNÁNÍ / pokročilá úroveň


Vyhodnocuje silná a slabá místa ve svém jednání vůči společnosti a přírodě. Navrhuje možnosti, jak toto jednání zkvalitnit.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie SEBEREFLEXE VLASTNÍHO JEDNÁNÍ / počáteční úroveň


Posuzuje dopady vlastního chování na přírodu a společnost.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie ODPOVĚDNÉ ROZHODOVÁNÍ / velmi pokročilá úroveň


Posuzuje svá rozhodnutí z hlediska toho, jak přispívají k vytváření spravedlivé a pečující společnosti a k ochraně přírody. Zvažuje své zapojení i v situacích, kdy není jistý pozitivní výsledek řešení problému.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie ODPOVĚDNÉ ROZHODOVÁNÍ / pokročilá úroveň


Oceňuje rozhodnutí, která přispívají k odpovědnému řešení problémů. Uvědomuje si svůj díl zodpovědnosti za stav přírody a společnosti.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie ODPOVĚDNÉ ROZHODOVÁNÍ / počáteční úroveň


Všímá si, jaká rozhodnutí lidé činí s ohledem na přírodu a společnost.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie SPOLEČENSKÉ NORMY / velmi pokročilá úroveň


Je nositelem společenských norem, které vedou k odpovědnému jednání k přírodě a lidem.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie SPOLEČENSKÉ NORMY / pokročilá úroveň


Rozpozná, jak společenské normy ovlivňují jednání vůči přírodě a lidem. Uvědomuje si vliv norem na vlastní jednání.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie SPOLEČENSKÉ NORMY / počáteční úroveň


Ví o existenci společenských norem.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie MOTIVY JEDNÁNÍ / velmi pokročilá úroveň


Cíleně odhaluje zjevné i hlubší motivy v jednání u sebe i ostatních. Porozumění těmto motivům využívá k podpoře odpovědného jednání k přírodě a lidem.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie MOTIVY JEDNÁNÍ / pokročilá úroveň


Rozpozná zjevné i hlubší motivy odpovědného i neodpovědného jednání u sebe i ostatních.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie MOTIVY JEDNÁNÍ / počáteční úroveň


Pojmenuje konkrétní motivy jednání lidí v určitých situacích.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie PŘESVĚDČENÍ O VLASTNÍM VLIVU / velmi pokročilá úroveň


Věří, že může účinně a odpovědně ovlivňovat dění kolem sebe a přispět k řešení problémů.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie PŘESVĚDČENÍ O VLASTNÍM VLIVU / pokročilá úroveň


Oceňuje snahy lidí pozitivně ovlivnit svoje okolí. Vyhodnocuje, jak se může on sám co nejúčinněji zapojit.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie PŘESVĚDČENÍ O VLASTNÍM VLIVU / počáteční úroveň


Všímá si, jak lidé ovlivňují dění kolem sebe a zvažuje možnosti vlastního zapojení.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ AKCE / velmi pokročilá úroveň


Shrnuje a hodnotí výsledky akce a diskutuje o zamýšlených a nezamýšlených dopadech činností na řešení problému, na životní prostředí a na lidi. Aktivně získává zpětnou vazbu na provedenou akci od různých lidí, shrnuje a vyhodnocuje ji. Ze své zkušenosti vyvozuje, co se tím naučil, co by se příště mělo udělat stejně a co jinak. Zvažuje, jak na akci navázat.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ AKCE / pokročilá úroveň


Shrnuje výsledky akce a diskutuje o jejích dopadech na řešení problému, na životní prostředí a na lidi. Vnímá a pozoruje, jak různí lidé provedenou akci hodnotí. Ze své zkušenosti navrhuje, co by se příště mělo udělat stejně a co jinak.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ AKCE / počáteční úroveň


Jednoduše shrne akci a její dopady na řešení problému.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie PROVEDENÍ AKCE / velmi pokročilá úroveň


Řeší problém podle připraveného plánu. Monitoruje postup činností a provádí případné úpravy plánu v závislosti na vývoji situace. O své činnosti informuje okolí, usiluje o pochopení smyslu akce ostatními a o navázání spolupráce s různými osobami, kterých se problém týká.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie PROVEDENÍ AKCE / pokročilá úroveň


Řeší problém podle připraveného plánu. Sleduje, co a jak se mu daří a kde je třeba plán podle vývoje situace upravit. O své činnosti informuje okolí.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie PROVEDENÍ AKCE / počáteční úroveň


Provádí akci podle připraveného postupu. Sleduje, co a jak se mu daří, a postup upravuje dle potřeby.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie PLÁNOVÁNÍ AKCE / velmi pokročilá úroveň


Vytvoří plán, jak přispět k řešení určitého problému. Stanoví cíle akce, postupné kroky, metody práce, způsoby vyhodnocování úspěšnosti, plán komunikace a hledání podpory, případně rozdělení rolí a úkolů v týmu. Po vytvoření plánu zhodnotí rizika a rozhodne, zda se pustit do realizace akce, nebo je třeba plán upravit, odložit či opustit.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie PLÁNOVÁNÍ AKCE / pokročilá úroveň


Vytvoří plán, jak přispět k řešení určitého problému. Stanoví cíle akce, postupné kroky, způsoby vyhodnocování úspěšnosti, případně rozdělení rolí a úkolů v týmu.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie PLÁNOVÁNÍ AKCE / počáteční úroveň


Podílí se na stanovení postupu kroků směřujících k řešení určitého problému.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie ROZHODNUTÍ O AKCI / velmi pokročilá úroveň


Mapuje problémy ve svém okolí a posuzuje jejich závažnost a existující návrhy řešení. Vybírá si problém, který ho zajímá a dotýká se ho. Svůj výběr zdůvodní. Rozhoduje se, zda pro jeho řešení něco podnikne.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie ROZHODNUTÍ O AKCI / pokročilá úroveň


Mapuje problémy ve svém okolí. Vybírá si problém, který ho zajímá a dotýká se ho. Svůj výběr zdůvodní. Rozhoduje se, zda pro jeho řešení něco podnikne.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie ROZHODNUTÍ O AKCI / počáteční úroveň


Z více možností si vybírá problém, který ho zajímá. Rozhoduje se, zda pro jeho řešení něco podnikne.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie POSUZOVÁNÍ RŮZNÝCH ŘEŠENÍ PROBLÉMU / velmi pokročilá úroveň


Vyhodnocuje jednotlivé návrhy na řešení problému v závislosti na pravděpodobných dopadech těchto návrhů na společnost a životní prostředí. Posuzuje pravděpodobnou účinnost, proveditelnost, přijatelnost a systémovost navržených řešení. Vybírá vhodná řešení.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie POSUZOVÁNÍ RŮZNÝCH ŘEŠENÍ PROBLÉMU / pokročilá úroveň


Porovná různé návrhy na řešení problému a jejich možné dopady na lidi a životní prostředí. Posuzuje, nakolik jsou jednotlivé návrhy řešení problému skutečně účinné a nakolik jsou přijatelné pro různé zapojené strany. Vybírá vhodná řešení.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie POSUZOVÁNÍ RŮZNÝCH ŘEŠENÍ PROBLÉMU / počáteční úroveň


Porovná různé návrhy na řešení problému a seznámí se s jejich dopady na lidi a životní prostředí.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ŘEŠENÍ PROBLÉMU / velmi pokročilá úroveň


Před rozpracováním svého návrhu řešení zvažuje různé nápady a záměrně vyhledává i neotřelá řešení. Zdůvodní, jak a čím navržené řešení problému předchází možným dopadům problému na lidi a životní prostředí a proč je přijatelné pro různé strany zapojené do problému.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ŘEŠENÍ PROBLÉMU / pokročilá úroveň


Na základě zkoumání problému navrhuje řešení, které pomáhá přírodě a lidem a může být široce přijatelné. Zdůvodní, v čem je návrh řešení přínosný pro lidi a pro přírodu.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ŘEŠENÍ PROBLÉMU / počáteční úroveň


Na základě zkoumání problému navrhuje řešení, které pomáhá přírodě a lidem.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie TVORBA VLASTNÍHO NÁZORU / velmi pokročilá úroveň


Vyjádří svůj vlastní názor na zkoumaný problém na základě své zkušenosti. Zdůvodní ho s využitím informací, které o problému zjistil a nabídne argumenty, kterými svůj názor obhájí a podloží.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie TVORBA VLASTNÍHO NÁZORU / pokročilá úroveň


Vyjádří svůj vlastní názor na zkoumaný problém na základě své zkušenosti. Zdůvodní ho s využitím informací, které o problému zjistil.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie TVORBA VLASTNÍHO NÁZORU / počáteční úroveň


Vyjádří svůj vlastní názor na zkoumaný problém.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie VLASTNÍ PRŮZKUM ZAPOJENÝCH OSOB / velmi pokročilá úroveň


Navrhuje vlastní průzkum podle zásad společenskovědního výzkumu, zabývá se tím, jak získat důležité informace o problému od zapojených osob. Navržený průzkum provádí. Zpracovává a interpretuje výsledky.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie VLASTNÍ PRŮZKUM ZAPOJENÝCH OSOB / pokročilá úroveň


Provádí vlastní průzkum (např. dotazníky nebo rozhovory s klíčovými osobami zapojenými do problému). Shrnuje výsledky.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie VLASTNÍ PRŮZKUM ZAPOJENÝCH OSOB / počáteční úroveň


Zjišťuje informace o problému od lidí, kterých se problém bezprostředně dotýká.


» detail cíle
» diskuse
.........Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.czInformace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.