OBLASTI KONTINUA:


Oblast: ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Vymezení oblasti

V oblasti „ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ“ rozvíjíme schopnosti žáka rozumět sociálním a environmentálním problémům od místní po globální úroveň a podílet se na jejich řešení. Oblast je v rámci kontinua možné chápat jako účinnou strategii, která umožňuje žákům dosáhnout jednání, které je odpovědné vůči přírodě a lidem. Tuto strategii podporují postoje a dovednosti spojené s žákovou připraveností jednat ve prospěch životního prostředí a lidské společnosti a také schopnosti problémy a jevy účinně zkoumat.
Pojem problém zde chápeme jako ohrožení nějaké hodnoty, a to z environmentálního nebo sociálního pohledu (např. znečištění místního potoka, nebezpečné místo pro děti po cestě do školy apod.), lokální i globálního charakteru (na globální úrovni např. klimatická změna, migrace). Problém vždy vyžaduje diskuzi a případně řešení. Toho ale nedosáhneme obvyklými postupy snadno. Problémy, respektive jejich příčiny a důsledky, bývají navzájem provázané, je třeba je odhalit, zvážit možné dopady řešení pro různé aktéry problému. Žáci se tak učí vnímat svět a jeho fungování komplexně, jako složitý systém.

 

Struktura oblasti

Oblast je rozdělena do čtyř složek. Ve složce „Průzkum problému“ se věnujeme rozvoji dovedností souvisejících s důkladným popsáním a pochopením problému, tedy rozpoznáním souvislostí a identifikací zainteresovaných stran, jejich postojů a související potřeb, záměrů a hodnot. Složka „Práce s vlastním názorem na problém“ ukazuje cestu, jak vést žáky k odpovědnému postoji. Dále se žáci věnují vyřešení problému způsobem, který bude pro všechny přijatelný, tyto dovednosti popisuje složka „Hledání řešení problému“. V poslední složce, nazvané „Činnost směřující k vyřešení problému“, se žáci nejprve rozhodují, zda se do řešení opravdu zapojí, a následně se učí plánovat, uskutečnit a vyhodnotit zvolenou akci.

 

Jak oblast rozvíjet

Schopnost řešit problémy účinně rozvíjí projektová výuka. Lze ji realizovat v rámci různých předmětů a vzdělávacích oblastí, ideálně ve skupinách. Průzkum problému a tvorbu vlastního názoru lze spojit s modelovými problémy, mnoho možností poskytují různé rolové a simulační hry. Propracované způsoby zkoumání a řešení problémů ve fiktivním světě nabízí např. metoda Global Storylines. Pro celistvý rozvoj dovednosti řešit problémy je však důležité zařazovat do výuky také skutečné problémy, které souvisí s životy žáků a žáci je mohou ovlivnit. Tyto metody úzce souvisí s participací žáků a demokratizací školy. Ze zavedených programů je účinně řeší např. Ekoškola, což je program věnovaný ekologizaci provozu školy či programy Active Citizens, Škola pro udržitelný život a další. K rozvoji dovedností řešit problémy naopak příliš nepřispívá vyjmenovávání a stručné vysvětlování globálních environmentálních problémů (přelidnění, klimatická krize atd.) učitelem.

 

 

 


ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ (redukovaná varianta)

ŽÁK PROZKOUMÁVÁ PROBLÉM

 

Počáteční úroveň

Pokročilá úroveň

ROZPOZNÁNÍ PROBLÉMU

Seznamuje se s konkrétním místním enviromentálním nebo sociálním problémem. Prozkoumává ho a shromažďuje základní informace o něm.

Rozpoznává lokální i globální environmentální nebo sociální problém. Vyhledává informace o problému z různých zdrojů, srovnává je mezi sebou a kriticky je posuzuje.

ZKOUMÁNÍ SOUVISLOSTÍ
PROBLÉMU

Zkoumá některé základní souvislosti problému, jeho příčiny a možné dopady.

Zkoumá souvislosti problému z více různých hledisek, např. ekonomických, environmentálních, sociálních, historických,
etických nebo politických. Zjišťuje možné příčiny problému. Odhaduje, jaké dopady na lidi a životní prostředí problém má nebo
by mohl mít.

MAPOVÁNÍ ZAPOJENÝCH
OSOB

Reflektuje, že různí lidé mají na problém různý pohled. Prorvnává, jak se tyto problémy liší. Reflektuje, že různí lidé mají na problém různý pohled, který souvisí s tím, jací jsou, čemu věří a o co jim jde. Posuzuje, zda různé pohledy na problém a jeho řešení vytvářejí konflikt.
VLASTNÍ PRŮZKUM ZAPOJENÝCH OSOB Zjišťuje informace o problému od lidí, kterých se problém bezprostředně dotýká. Provádí vlastní průzkum (např. dotazníky či rozhovory s klíčovými osobami zapojenými do problému). Shrnuje výsledky.

ŽÁK PRACUJE S VLASTNÍM NÁZOREM NA PROBLÉM

 

Počáteční úroveň

Pokročilá úroveň

TVORBA VLASTNÍHO NÁZORU 

Vyjádří svůj vlastní názor na zkoumaný problém.

Vyjádří a zdůvodní svůj vlastní názor na zkoumaný problém s
využitím informací, které o problému zjistil.

ŽÁK HLEDÁ ŘEŠENÍ PROBLÉMU

 

Počáteční úroveň

Pokročilá úroveň

NÁVRHOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ
RŮZNÝCH ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Na základě zkoumání problému navrhuje řešení, které pomáhá
přírodě a lidem. Porovná různé návrhy na řešení problému a seznámí se s jejich dopady na lidi a životní prostředí.

Zdůvodní, v čem je návrh řešení přínosný pro lidi a pro přírodu. Posuzuje účinnost jednotlivých návrhů skutečně vyřešit problém a jejich přijatelnost různými zapojenými stranami. Vybírá vhodná řešení.

ŽÁK PROBLÉM ŘEŠÍ

 

Počáteční úroveň

Pokročilá úroveň

ROZHODNUTÍ A PLÁNOVÁNÍ

Z více možností si vybírá problém, který ho zajímá. Podílí se na
stanovení postupu kroků směřujících k jeho řešení (příprava
akce).

Mapuje problémy ve svém okolí. Vybírá si problém, který ho zajímá a dotýká se ho. Svůj výběr zdůvodní. Vytvoří plán, stanoví cíle akce,
postupné kroky, způsoby vyhodnocování úspěšnosti, případně rozdělení rolí a úkolů v týmu.

PROVEDENÍ AKCE 

Provádí akci podle připraveného postupu, který dle potřeby
upravuje.

Řeší problém podle připraveného plánu, dle vývoje situace jej upravuje. O své činnosti informuje okolí.

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
AKCE

Jednoduše shrne akci a její dopady na řešení problému.

Shrnuje výsledky akce a diskutuje o jejích dopadech na řešení problému, na životní prostředí a na lidi. Podle své zkušenosti i
hodnocení ostatních navrhuje, co by se příště mělo udělat stejně, a co jinak.Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.czInformace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.