OBLASTI KONTINUA:


Oblast: VNÍMAVOST

 

Vymezení oblasti

V oblasti „VNÍMAVOST“ rozvíjíme citlivý a ohleduplný vztah k přírodě a lidem. Tato oblast je pro rozvoj odpovědného jednání základem. Je předpokladem pro žákův zájem o svět (přírodu, lidi a společnost) a pro schopnost citlivě se k němu vztahovat. To, k čemu máme vztah, s čím jsme v kontaktu, z čeho čerpáme naši zkušenost, ovlivňuje naše postoje a hodnoty i naše jednání.
Rozvíjením oblasti žáky směřujeme k vnímání toho, že příroda je základem našeho života a my jsme její součástí. Současně usilujeme o rozvoj vnímavosti žáků vůči sobě samým, vůči lidskému společenství, ve kterém žijí, a vůči vztahům, které utváří. Stavíme na předpokladu, že lidé všude na světě mají podobné potřeby a že kultivace vztahů by měla být základem fungování každé společnosti.

 

Struktura oblasti

Oblast je rozdělena do čtyř složek. Složka „Zájem o přírodu a lidi“ rozvíjí obecně potřebu hlubšího porozumění přírodě a ostatním lidem, složka „Kontakt s přírodou a lidmi“ se věnuje postojům a dovednostem, které jsou potřebné k získání širší i hlubší zkušenosti pro budování vztahu s nimi. V rámci složky „Citlivost k přírodě a empatie k lidem“ vedeme žáky k vnímání pocitů a potřeb u sebe i ostatních lidí, ke hledání porozumění těmto pocitům a potřebám a také k respektujícímu a citlivému vnímání přírody. Konečně složka „Hodnoty a postoje vedoucí k ohleduplnosti“ ukazuje cestu práce žáka s hodnotami v této oblasti.

 

Jak oblast rozvíjet

Vnímavost rozvíjíme především zprostředkováním přímého kontaktu s přírodou a lidmi a citlivým vedením reflexe prožitků. Ve škole můžeme využít různé metody učení venku, smyslové aktivity, zážitkové hry, diskuze s lidmi mimo školu, kteří nesou nějaký osobní příběh apod. K rozvoji vnímavosti přispívá i zapojení badatelské práce, týmové práce a rozvoj sociálních dovedností a komunikačních technik. Pokud pracujeme metodami aktivního učení a s principy konstruktivismu, můžeme rozvoj vnímavosti zahrnout do všech vzdělávacích oblastí a předmětů.

 

 


Vnímavost (redukovaná varianta)

 

 

ŽÁK PROJEVUJE ZÁJEM DOZVĚDĚT SE VÍCE O PŘÍRODĚ A LIDECH

 

Počáteční úroveň

Pokročilá úroveň

ZÁJEM O PŘÍRODU

Pozoruje a všímá si různých rostlin, zvířat a jevů přímo v přírodě nebo zprostředkovaně (např. skrze příběhy, obrazy). Díky získaným informacím nebo zkušenosti prohlubuje zájem o přírodu ve svém nejbližším i vzdálenějším okolí.

Vnímá a oceňuje rozmanitost přírodních jevů, rostlin, zvířat, krajiny
a zajímá se o jejich roli a funkci. Všímá si změn v přírodě a vztahů
mezi přírodou a lidmi.

 

 

ZÁJEM O LIDI

Pozoruje a všímá si různých lidí, registruje, že lidé jsou si zároveň podobní a zároveň různí. Prohlubuje zájem o lidi ve svém nejbližším i vzdálenějším okolí.

Projevuje respekt k rozmanitosti lidí (jednotlivců i společenství), zajímá se o její příčiny. Všímá si různých vztahů mezi lidmi, zvažuje možná rizika a přínosy rozmanitosti.

ŽÁK JE V KONTAKTU S PŘÍRODOU A LIDMI

 

Počáteční úroveň

Pokročilá úroveň

KONTAKT S PŘÍRODOU

Pojmenovává své zkušenosti z kontaktu s přírodou (i S jednotlivými organismy), včetně pozitivních i negativních pocitů.

Vyhledává kontakt s přírodou. Zvažuje, jak se chovat, aby svým kontaktem přírodu nepoškozoval. Je si vědom svých limitů při kontaktu s přírodou.

SETKÁVÁNÍ A KOMUNIKACE S LIDMI

Pojmenovává své zkušenosti ze setkávání se s různými lidmi, včetně pozitivních i negativních pocitů.

Zvažuje, jak se chovat, aby setkání byla přínosem pro všechny zúčastněné. Naslouchá potřebám svým i potřebám druhých. Snaží se porozumět svým případným obavám.

ŽÁK ROZVÍJÍ CITLIVOST K PŘÍRODĚ A EMPATII K LIDEM

 

Počáteční úroveň

Pokročilá úroveň

POROZUMĚNÍ SVÝM POCITŮM

Všímá si, jak prožívá každodenní situace, setkávání a interakce s lidmi a přírodou. 

Rozlišuje a pojmenovává své pocity. Rozpoznává, čím jsou jednotlivé pocity vyvolány. Uvědomuje si, že pocity ovlivňují naše jednání, práci s informacemi a naše vidění světa.

EMPATIE K LIDEM

Všímá si toho, že ostatní lidé mají své pocity a potřeby. Je otevřený k naslouchání lidem.

Zkouší rozpoznávat a pojmenovávat pocity a potřeby druhých a vnímá jejich důležitost. Uvědomuje si, že různí lidé mohou stejné situace prožívat jinak.

CITLIVOST K PŘÍRODĚ

Vnímá přírodu všemi smysly. Všímá si proměn přírody. Uvědomuje si pocity, které v přírodě zažívá.

Všímá si, že i ostatní organismy mají řadu podobných potřeb jako člověk a své způsoby, jak je naplňují. Vyhledává takový kontakt s přírodou, který mu přináší pozitivní pocity a který přírodě zároveň neškodí.

ŽÁK ROZVÍJÍ HODNOTY A POSTOJE VEDOUCÍ K OHLEDUPLNOSTI

 

Počáteční úroveň

Pokročilá úroveň

HODNOTY A POSTOJE VEDOUCÍ K OHLEDUPLNOSTI

Pojmenovává základní hodnoty, kterým věří. Všímá si těch, které ovlivňují jeho jednání směrem k přírodě a druhým.

Posiluje hodnoty a postoje, které vedou k citlivému a ohleduplnému jednání směrem k lidem i přírodě. Vyjadřuje respekt a porozumění hodnotám a zvykům druhých.

 Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.czInformace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.