OBLASTI KONTINUA:


Oblast: BADATELSKÉ DOVEDNOSTI

Vymezení oblasti

V oblasti „BADATELSKÉ DOVEDNOSTI“ rozvíjíme schopnosti žáka klást si otázky, hledat na ně vědeckými metodami odpovědi a uvědomovat si kriticky jejich platnost. Oblast je v rámci kontinua úzce spjata s chápáním fungování systémů a dějů, tedy porozuměním světu, přírodě i lidské společnosti. Rozvíjí strategii, díky níž mohou žáci své okolí sami aktivně zkoumat, ale také interpretovat jiné výzkumy, kriticky přemýšlet nad věrohodností informací, zdrojů a výzkumných metod a nad platností a omezením zjištěných výsledků a závěrů.
Oblast rozvíjí kritické myšlení žáků a jejich schopnost vyznat se v záplavě informací, které se v různých společenských i environmentálních tématech objevují. Vedeme žáky k odhalování různých skrytých předpokladů, včetně vlastních, které formují přesvědčení autora informace, zaměřují jeho pozornost a ovlivňují jeho interpretaci. Žák, který se snadněji zorientuje v dostupných faktech, bude mít více jasno i v tom, jaké jednání je vůči přírodě a společnosti ohleduplnější a proč. Podporujeme tak další v kontinuu rozvíjenou strategii vedoucí k odpovědnému jednání, schopnost řešit problémy.

 

Struktura oblasti

Oblast je rozdělena do čtyřech složek. Ve složce „Kladení otázek“ žák posiluje svoji schopnost ptát se na souvislosti ve světě, v němž žije. Ve složce „Práce s informacemi“ rozvíjí kritické nahlížení na informace z různých zdrojů. Složka „Vlastní výzkum“ posunuje žákovy dovednosti vedoucí k realizaci vlastního přírodovědného či společenskovědního výzkumu, včetně výzkumné otázky, hypotézy, naplánované metodiky, shrnutí a prezentace výsledků. Konečně složka „Význam bádání a jeho omezení“ vede k formování postojů k významu vědeckého výzkumu a uvědomování si jeho omezení.

 

Jak oblast rozvíjet

Rozvoji badatelství se věnuje tzv. badatelsky orientovaná výuka (konkrétně např. program Globe), která je ve školách zapojována zejména v přírodních vědách. Badatelství je ale možné rozvíjet ve všech vzdělávacích oblastech a předmětech, kde pracujeme se zdroji informací. Vhodné je přitom využívat metody rozvíjející kritické myšlení. Doporučujeme kombinovat skupinovou a individuální práci, volit metody aktivního učení žáků a zjištěná data otevřeně diskutovat. V případě terénní výuky, která je na školách často blokově zařazována, se zaměříme na co největším zapojení žáků do zkoumání, abychom nezůstávali u ukázek učitele a potvrzujícího bádání. Badatelství můžeme velmi účinně propojit s projektovou výukou (důkladně prozkoumáme problém a poté přistoupíme k jeho řešení).

 

 


Badatelské dovednosti (redukovaná varianta)

ŽÁK KLADE OTÁZKY

 

Počáteční úroveň

Pokročilá úroveň

TVORBA OTÁZEK

Formuluje jednoduché otázky vztahující se k vybranému tématu.

Formuluje otázky vztahující se k hlubšímu porozumění vybraného tématu. Vědomě pracuje s různými typy otázek.

ŽÁK PRACUJE S INFORMACEMI

 

Počáteční úroveň

Pokročilá úroveň

VÝBĚR A KRITICKÉ POSOUZENÍ INFORMACÍ

Vybírá informace, které považuje k danému tématu za podstatné. Uvědomuje si, že existují různé věrohodné zdroje informací.

Při získávání informací kombinuje alespoň dva různé zdroje. Posuzuje věrohodnost informací. Rozlišuje informace a názory a fakta. 

ROZPOZNÁNÍ PŘEDPOKLADŮ

Přistupuje k tématu s vědomím toho, že jeho postoj je ovlivněn jeho dosavadní zkušeností.

Kriticky mapuje, jaké informace, zkušenosti a osobní přesvědčení ovlivňují jeho postoj k danému tématu.

SHRNUTÍ INFORMACÍ

Zjištěné informace uspořádá a shrne.

Zjištěné informace vhodným způsobem (na základě daných kritérií) uspořádá, shrne a okomentuje. U převzatých informací uvede zdroj.

ŽÁK REALIZUJE VLASTNÍ VÝZKUM

 

Počáteční úroveň

Pokročilá úroveň

VÝBĚR VÝZKUMNÝCH OTÁZEK A TVORBA HYPOTÉZ

Vybere z nabídky nebo formuluje výzkumnou otázku, která souvisí s tématem. Formuluje předpokládáný výsledek výzkumu, který vychází z výzkumné otázky a je vyjádřený oznamovací větou

Při výběru/formulaci výzkumné otázky zohlední, zda je za daných podmínek (čas, pomůcky, bezpečnost) ověřitelná a odpověď na ni není zjevná. Formuluje hypotézu vyjadřující vztah mezi dvěma proměnnými, které je možné za daných podmínek měřit.

METODIKA A PROVEDENÍ VÝZKUMU

Spolupracuje na vymýšlení metodického postupu zvoleného výzkumu. Vybírá si prostředky (pomůcky, zdroje informací), které jsou pro výzkum vhodné. Postupuje podle plánované metodiky výzkumu.

Naplánuje metodický postup zvoleného výzkumu a využití pomůcek. V průběhu výzkumu zvažuje, zde je vhodné s ohledem na vnější okolnosti metodický postup upravit, případně jej upraví.

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU

Zjištěná data uspořádá a shrne. Výsledky vztáhne k výzkumné otázce a hypotéze. Výsledky výzkumu prezentuje.

Zjištěná data uspořádá, shrne a prezentuje. Výsledky vztáhne k výzkumné otázce a hypotéze. Objasní, proč jsou zjištěná data a výsledky právě takové. Posoudí význam svého zjištění pro sebe a ostatní.

ŽÁK CHÁPE VÝZNAM BÁDÁNÍ I JEHO OMEZENÍ

 

Počáteční úroveň

Pokročilá úroveň

VÝZNAM, LIMITY A ETICKÉ POSOUZENÍ BÁDÁNÍ

Vysvětlí, v čem spatřuje význam vědeckého bádání. Zvažuje, zda daný výzkum neohrožuje lidi, živočichy a přírodu.

Uvede, proč věda neumí odpovědět na všechny lidské otázky. Posoudí případná rizika daného výzkumu pro člověka, přírodu a společnost. Na základě zjištění vlastní výzkum upraví, připadně ho odmítne.Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.czInformace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.