OBLASTI KONTINUA:


Oblast: PŘIPRAVENOST JEDNAT

Vymezení oblasti

V oblasti „PŘIPRAVENOST JEDNAT” rozvíjíme postoje a dovednosti spojené s připraveností žáka na aktivity vedoucí ke zvyšování kvality života a životního prostředí. Oblast se přímo vztahuje k odpovědnému jednání k přírodě a lidem, to však neznamená, že stačí rozvíjet právě ji. V kontinuu navazuje na vhodné strategie, tedy rozvinuté dovednosti spojené se zpracováním informací a  ešením problémů a také na znalosti, tedy schopnost porozumění světu a jeho fungování v souvislostech. Rozvoj v této oblasti je pomyslnou třešinkou na dortu odpovědného jednání. Zmíněné znalosti a dovednosti zde posunujeme na vyšší stupeň, k aktivnímu občanství v rámci pravidel demokratické společnosti. Žák umí efektivně využívat svoje práva a zvyšuje tak možnosti ovlivnit jednání sebe i druhých, a to i nepřímo, např. sepsáním dopisu odpovědnému úředníkovi, vytvořením petice apod. Může tak řešit a ovlivnit více věcí a problémů než jako odpovědně se chovající jednotlivec. K metodám občanské neposlušnosti oblast žáky nevybízí.

 

Struktura oblasti

Oblast je rozdělena do dvou složek. Složka „Odpovědnost a osobní postoje“ představuje práci s postoji spojenými s připraveností žáka na akci, s rozvíjením jeho motivů, povědomím o společenských normách a odpovědném rozhodování. Složka „Akční dovednosti“ pak rozvíjí specifické schopnosti potřebné pro sebereflexi vlastního jednání, šetrný pobyt v přírodě, šetrné zacházení se zdroji a občanské zapojení, včetně ovlivňování ostatních jedinců.

 

Jak oblast rozvíjet

Cíle z této oblasti rozvíjíme nejlépe při řešení reálných, sociálních či environmentálních problémů. Vhodnou formou je proto projektová výuka založená na společném řešení konkrétních problémů, které se žáků přímo dotýkají a je možné přispět k jejich vyřešení. Úspěch, byť třeba jen částečný, je zejména na začátku velmi důležitý. Posilujeme tak žákovo přesvědčení, že může pomocí konkrétních aktivit zvyšovat kvalitu života či životního prostředí. K rozvoji Připravenosti jednat je také vhodné zapojovat do výuky participativní metody či různé diskuzní techniky a vést žáky k sebereflexi vlastního jednání směrem k odpovědnosti.

 


PŘIPRAVENOST JEDNAT (redukovaná varianta)

ŽÁK ROZKRÝVÁ OSOBNÍ POSTOJE VEDOUCÍ K ODPOVĚDNÉMU JEDNÁNÍ

 

Počáteční úroveň

Pokročilá úroveň

PŘESVĚDČENÍ O VLASTNÍM VLIVU

Všímá si, jak lidé ovlivňují dění kolem sebe a zvažuje možnosti vlastního zapojení.

Oceňuje snahy lidí pozitivně ovlivnit svoje okolí. Vyhodnocuje, jak se může on sám co nejúčinněji zapojit.

MOTIVY JEDNÁNÍ

Pojmenuje konkrétní motivy jednání lidí v určitých situacích.

Rozpozná zjevné i hlubší motivy odpovědného i neodpovědného jednání u sebe i ostatních.

SPOLEČENSKÉ NORMY

Ví o existenci společenských norem.

Rozpozná, jak společenské normy ovlivňují jednání vůči přírodě a lidem. Uvědomuje si vliv norem na vlastní jednání.

ODPOVĚDNÉ ROZHODOVÁNÍ

Všímá si, jaká rozhodnutí lidé činí s ohledem na přírodu a společnost.

Oceňuje rozhodnutí, která přispívají k odpovědnému řešení problémů. Uvědomuje si svůj díl zodpovědnosti za stav přírody a společnosti.

SEBEREFLEXE VLASTNÍHO JEDNÁNÍ

Posuzuje dopady vlastního chování na přírodu a společnost.

Vyhodnocuje silná a slabá místa ve svém jednání vůči společnosti a přírodě. Navrhuje možnosti, jak toto jednání zkvalitnit.

ŽÁK AKTIVNĚ A PROMYŠLENĚ JEDNÁ

 

Počáteční úroveň

Pokročilá úroveň

ŠETRNÝ POBYT V PŘÍRODĚ

Rozpoznává, co je potřeba pro šetrný pobyt v přírodě.

Zkouší v praxi využít dovednosti pro šetrný pobyt v přírodě.

ŠETRNÉ ZACHÁZENÍ SE ZDROJI

Vybere z běžných každodenních činností ty, při kterých může svým chováním snížit jejich dopad na životní prostředí. Konkrétní opatření uskuteční.

Používá dlouhodobě některé základní postupy šetrného nakládání se zdroji (předcházení vzniku odpadu, úspory vody a energie, odpovědné nakupování apod.). Vysvětlí důvody, proč tato opatření provádí.

OBČANSKÉ ZAPOJENÍ

Všímá si různých způsobů odpovědného jednání. Uvede příklady aktivního občanského zapojení a hodnotí jejich využitelnost.

Zjišťuje různé možnosti občanského zapojení, vyhodnocuje jejich potřebnost a zapojuje se do nich (např. sestavení dopisu či osobní oslovení úřadu, sepsání petice apod.). Zkouší různé způsoby, jak ovlivňovat ostatní k odpovědnému chování k přírodě a lidem.Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.czInformace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.