Vyhledávání cílů / příkladů

SELECT * FROM priklady where (aktivni in("ano")) and (schvaleno in("ano")) order by datum_vlozeni DESC, nazev, aktivni limit 51

Vyhledat cíle / příklady:

Zařazení:

Úroveň:

Fulltext:

VYHLEDAT       zrušit filtry

Řadit podle:

Nalezeno záznamů: 164

CÍL - linie OVLIVŇOVÁNÍ A PODPORA OSTATNÍCH / velmi pokročilá úroveň


Cíleně získává ostatní (spolužáky, rodiče, veřejnost) pro odpovědné jednání.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie OVLIVŇOVÁNÍ A PODPORA OSTATNÍCH / pokročilá úroveň


Zkouší různé způsoby, jak ovlivňovat ostatní k odpovědnému chování k přírodě a lidem.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie OVLIVŇOVÁNÍ A PODPORA OSTATNÍCH / počáteční úroveň


Všímá si různých způsobů ovlivňování k odpovědnému jednání a pozitivně na ně reaguje.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie OBČANSKÉ ZAPOJENÍ / velmi pokročilá úroveň


Hledá různé možnosti občanského zapojení na místní i globální úrovni, vyhodnocuje jejich potřebnost. Iniciuje a uskutečňuje aktivity umožňující občanské zapojení.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie OBČANSKÉ ZAPOJENÍ / pokročilá úroveň


Hledá různé možnosti občanského zapojení, vyhodnocuje jejich potřebnost a zapojuje se do nich (např. sestavení dopisu či osobní oslovení úřadu, sepsání petice apod.).


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie OBČANSKÉ ZAPOJENÍ / počáteční úroveň


Uvede příklady aktivního občanského zapojení a hodnotí jejich účinnost.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie ŠETRNÉ ZACHÁZENÍ SE ZDROJI / velmi pokročilá úroveň


Trvale vyhodnocuje možnosti šetrného zacházení se zdroji a uplatňuje je v nejrůznějších životních situacích.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie ŠETRNÉ ZACHÁZENÍ SE ZDROJI / pokročilá úroveň


Používá dlouhodobě některé základní postupy šetrného nakládání se zdroji (předcházení vzniku odpadu, úspory vody a energie, odpovědné nakupování apod.). Vysvětlí důvody, proč tato opatření provádí.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie ŠETRNÉ ZACHÁZENÍ SE ZDROJI / počáteční úroveň


Vybere z běžných každodenních činností ty, při kterých může svým chováním snížit jejich dopad na životní prostředí. Konkrétní opatření uskuteční.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie ŠETRNÝ POBYT V PŘÍRODĚ / velmi pokročilá úroveň


Ovládá a využívá dovednosti pro šetrný pobyt v přírodě.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie ŠETRNÝ POBYT V PŘÍRODĚ / pokročilá úroveň


Zkouší v praxi využít dovednosti pro šetrný pobyt v přírodě.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie ŠETRNÝ POBYT V PŘÍRODĚ / počáteční úroveň


Rozpoznává, co je potřeba pro šetrný pobyt v přírodě.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie SEBEREFLEXE VLASTNÍHO JEDNÁNÍ / velmi pokročilá úroveň


Vědomě posiluje své dovednosti zvládat konkrétní strategie a nástroje směřující k pozitivnímu vlivu na společnost a přírodu.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie SEBEREFLEXE VLASTNÍHO JEDNÁNÍ / pokročilá úroveň


Vyhodnocuje silná a slabá místa ve svém jednání vůči společnosti a přírodě. Navrhuje možnosti, jak toto jednání zkvalitnit.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie SEBEREFLEXE VLASTNÍHO JEDNÁNÍ / počáteční úroveň


Posuzuje dopady vlastního chování na přírodu a společnost.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie ODPOVĚDNÉ ROZHODOVÁNÍ / velmi pokročilá úroveň


Posuzuje svá rozhodnutí z hlediska toho, jak přispívají k vytváření spravedlivé a pečující společnosti a k ochraně přírody. Zvažuje své zapojení i v situacích, kdy není jistý pozitivní výsledek řešení problému.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie ODPOVĚDNÉ ROZHODOVÁNÍ / pokročilá úroveň


Oceňuje rozhodnutí, která přispívají k odpovědnému řešení problémů. Uvědomuje si svůj díl zodpovědnosti za stav přírody a společnosti.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie ODPOVĚDNÉ ROZHODOVÁNÍ / počáteční úroveň


Všímá si, jaká rozhodnutí lidé činí s ohledem na přírodu a společnost.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie SPOLEČENSKÉ NORMY / velmi pokročilá úroveň


Je nositelem společenských norem, které vedou k odpovědnému jednání k přírodě a lidem.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie SPOLEČENSKÉ NORMY / pokročilá úroveň


Rozpozná, jak společenské normy ovlivňují jednání vůči přírodě a lidem. Uvědomuje si vliv norem na vlastní jednání.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie SPOLEČENSKÉ NORMY / počáteční úroveň


Ví o existenci společenských norem.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie MOTIVY JEDNÁNÍ / velmi pokročilá úroveň


Cíleně odhaluje zjevné i hlubší motivy v jednání u sebe i ostatních. Porozumění těmto motivům využívá k podpoře odpovědného jednání k přírodě a lidem.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie MOTIVY JEDNÁNÍ / pokročilá úroveň


Rozpozná zjevné i hlubší motivy odpovědného i neodpovědného jednání u sebe i ostatních.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie MOTIVY JEDNÁNÍ / počáteční úroveň


Pojmenuje konkrétní motivy jednání lidí v určitých situacích.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie PŘESVĚDČENÍ O VLASTNÍM VLIVU / velmi pokročilá úroveň


Věří, že může účinně a odpovědně ovlivňovat dění kolem sebe a přispět k řešení problémů.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie PŘESVĚDČENÍ O VLASTNÍM VLIVU / pokročilá úroveň


Oceňuje snahy lidí pozitivně ovlivnit svoje okolí. Vyhodnocuje, jak se může on sám co nejúčinněji zapojit.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie PŘESVĚDČENÍ O VLASTNÍM VLIVU / počáteční úroveň


Všímá si, jak lidé ovlivňují dění kolem sebe a zvažuje možnosti vlastního zapojení.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ AKCE / velmi pokročilá úroveň


Shrnuje a hodnotí výsledky akce a diskutuje o zamýšlených a nezamýšlených dopadech činností na řešení problému, na životní prostředí a na lidi. Aktivně získává zpětnou vazbu na provedenou akci od různých lidí, shrnuje a vyhodnocuje ji. Ze své zkušenosti vyvozuje, co se tím naučil, co by se příště mělo udělat stejně a co jinak. Zvažuje, jak na akci navázat.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ AKCE / pokročilá úroveň


Shrnuje výsledky akce a diskutuje o jejích dopadech na řešení problému, na životní prostředí a na lidi. Vnímá a pozoruje, jak různí lidé provedenou akci hodnotí. Ze své zkušenosti navrhuje, co by se příště mělo udělat stejně a co jinak.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ AKCE / počáteční úroveň


Jednoduše shrne akci a její dopady na řešení problému.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie PROVEDENÍ AKCE / velmi pokročilá úroveň


Řeší problém podle připraveného plánu. Monitoruje postup činností a provádí případné úpravy plánu v závislosti na vývoji situace. O své činnosti informuje okolí, usiluje o pochopení smyslu akce ostatními a o navázání spolupráce s různými osobami, kterých se problém týká.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie PROVEDENÍ AKCE / pokročilá úroveň


Řeší problém podle připraveného plánu. Sleduje, co a jak se mu daří a kde je třeba plán podle vývoje situace upravit. O své činnosti informuje okolí.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie PROVEDENÍ AKCE / počáteční úroveň


Provádí akci podle připraveného postupu. Sleduje, co a jak se mu daří, a postup upravuje dle potřeby.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie PLÁNOVÁNÍ AKCE / velmi pokročilá úroveň


Vytvoří plán, jak přispět k řešení určitého problému. Stanoví cíle akce, postupné kroky, metody práce, způsoby vyhodnocování úspěšnosti, plán komunikace a hledání podpory, případně rozdělení rolí a úkolů v týmu. Po vytvoření plánu zhodnotí rizika a rozhodne, zda se pustit do realizace akce, nebo je třeba plán upravit, odložit či opustit.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie PLÁNOVÁNÍ AKCE / pokročilá úroveň


Vytvoří plán, jak přispět k řešení určitého problému. Stanoví cíle akce, postupné kroky, způsoby vyhodnocování úspěšnosti, případně rozdělení rolí a úkolů v týmu.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie PLÁNOVÁNÍ AKCE / počáteční úroveň


Podílí se na stanovení postupu kroků směřujících k řešení určitého problému.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie ROZHODNUTÍ O AKCI / velmi pokročilá úroveň


Mapuje problémy ve svém okolí a posuzuje jejich závažnost a existující návrhy řešení. Vybírá si problém, který ho zajímá a dotýká se ho. Svůj výběr zdůvodní. Rozhoduje se, zda pro jeho řešení něco podnikne.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie ROZHODNUTÍ O AKCI / pokročilá úroveň


Mapuje problémy ve svém okolí. Vybírá si problém, který ho zajímá a dotýká se ho. Svůj výběr zdůvodní. Rozhoduje se, zda pro jeho řešení něco podnikne.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie ROZHODNUTÍ O AKCI / počáteční úroveň


Z více možností si vybírá problém, který ho zajímá. Rozhoduje se, zda pro jeho řešení něco podnikne.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie POSUZOVÁNÍ RŮZNÝCH ŘEŠENÍ PROBLÉMU / velmi pokročilá úroveň


Vyhodnocuje jednotlivé návrhy na řešení problému v závislosti na pravděpodobných dopadech těchto návrhů na společnost a životní prostředí. Posuzuje pravděpodobnou účinnost, proveditelnost, přijatelnost a systémovost navržených řešení. Vybírá vhodná řešení.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie POSUZOVÁNÍ RŮZNÝCH ŘEŠENÍ PROBLÉMU / pokročilá úroveň


Porovná různé návrhy na řešení problému a jejich možné dopady na lidi a životní prostředí. Posuzuje, nakolik jsou jednotlivé návrhy řešení problému skutečně účinné a nakolik jsou přijatelné pro různé zapojené strany. Vybírá vhodná řešení.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie POSUZOVÁNÍ RŮZNÝCH ŘEŠENÍ PROBLÉMU / počáteční úroveň


Porovná různé návrhy na řešení problému a seznámí se s jejich dopady na lidi a životní prostředí.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ŘEŠENÍ PROBLÉMU / velmi pokročilá úroveň


Před rozpracováním svého návrhu řešení zvažuje různé nápady a záměrně vyhledává i neotřelá řešení. Zdůvodní, jak a čím navržené řešení problému předchází možným dopadům problému na lidi a životní prostředí a proč je přijatelné pro různé strany zapojené do problému.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ŘEŠENÍ PROBLÉMU / pokročilá úroveň


Na základě zkoumání problému navrhuje řešení, které pomáhá přírodě a lidem a může být široce přijatelné. Zdůvodní, v čem je návrh řešení přínosný pro lidi a pro přírodu.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ŘEŠENÍ PROBLÉMU / počáteční úroveň


Na základě zkoumání problému navrhuje řešení, které pomáhá přírodě a lidem.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie TVORBA VLASTNÍHO NÁZORU / velmi pokročilá úroveň


Vyjádří svůj vlastní názor na zkoumaný problém na základě své zkušenosti. Zdůvodní ho s využitím informací, které o problému zjistil a nabídne argumenty, kterými svůj názor obhájí a podloží.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie TVORBA VLASTNÍHO NÁZORU / pokročilá úroveň


Vyjádří svůj vlastní názor na zkoumaný problém na základě své zkušenosti. Zdůvodní ho s využitím informací, které o problému zjistil.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie TVORBA VLASTNÍHO NÁZORU / počáteční úroveň


Vyjádří svůj vlastní názor na zkoumaný problém.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie VLASTNÍ PRŮZKUM ZAPOJENÝCH OSOB / velmi pokročilá úroveň


Navrhuje vlastní průzkum podle zásad společenskovědního výzkumu, zabývá se tím, jak získat důležité informace o problému od zapojených osob. Navržený průzkum provádí. Zpracovává a interpretuje výsledky.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie VLASTNÍ PRŮZKUM ZAPOJENÝCH OSOB / pokročilá úroveň


Provádí vlastní průzkum (např. dotazníky nebo rozhovory s klíčovými osobami zapojenými do problému). Shrnuje výsledky.


» detail cíle
» diskuse


CÍL - linie VLASTNÍ PRŮZKUM ZAPOJENÝCH OSOB / počáteční úroveň


Zjišťuje informace o problému od lidí, kterých se problém bezprostředně dotýká.


» detail cíle
» diskuse
.........Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz