OBLASTI KONTINUA:


Oblast: VNÍMAVOST

 

Vymezení oblasti

V oblasti „VNÍMAVOST“ rozvíjíme citlivý a ohleduplný vztah k přírodě a lidem. Tato oblast je pro rozvoj odpovědného jednání základem. Je předpokladem pro žákův zájem o svět (přírodu, lidi a společnost) a pro schopnost citlivě se k němu vztahovat. To, k čemu máme vztah, s čím jsme v kontaktu, z čeho čerpáme naši zkušenost, ovlivňuje naše postoje a hodnoty i naše jednání.
Rozvíjením oblasti žáky směřujeme k vnímání toho, že příroda je základem našeho života a my jsme její součástí. Současně usilujeme o rozvoj vnímavosti žáků vůči sobě samým, vůči lidskému společenství, ve kterém žijí, a vůči vztahům, které utváří. Stavíme na předpokladu, že lidé všude na světě mají podobné potřeby a že kultivace vztahů by měla být základem fungování každé společnosti.

 

Struktura oblasti

Oblast je rozdělena do čtyř složek. Složka „Zájem o přírodu a lidi“ rozvíjí obecně potřebu hlubšího porozumění přírodě a ostatním lidem, složka „Kontakt s přírodou a lidmi“ se věnuje postojům a dovednostem, které jsou potřebné k získání širší i hlubší zkušenosti pro budování vztahu s nimi. V rámci složky „Citlivost k přírodě a empatie k lidem“ vedeme žáky k vnímání pocitů a potřeb u sebe i ostatních lidí, ke hledání porozumění těmto pocitům a potřebám a také k respektujícímu a citlivému vnímání přírody. Konečně složka „Hodnoty a postoje vedoucí k ohleduplnosti“ ukazuje cestu práce žáka s hodnotami v této oblasti.

 

Jak oblast rozvíjet

Vnímavost rozvíjíme především zprostředkováním přímého kontaktu s přírodou a lidmi a citlivým vedením reflexe prožitků. Ve škole můžeme využít různé metody učení venku, smyslové aktivity, zážitkové hry, diskuze s lidmi mimo školu, kteří nesou nějaký osobní příběh apod. K rozvoji vnímavosti přispívá i zapojení badatelské práce, týmové práce a rozvoj sociálních dovedností a komunikačních technik. Pokud pracujeme metodami aktivního učení a s principy konstruktivismu, můžeme rozvoj vnímavosti zahrnout do všech vzdělávacích oblastí a předmětů.

 

 


Vnímavost (redukovaná varianta)

 

 

ŽÁK PROJEVUJE ZÁJEM DOZVĚDĚT SE VÍCE O PŘÍRODĚ A LIDECH

 

Počáteční úroveň

Pokročilá úroveň

ZÁJEM O PŘÍRODU

Pozoruje a všímá si různých rostlin, zvířat a jevů přímo v přírodě nebo zprostředkovaně (např. skrze příběhy, obrazy). Díky získaným informacím nebo zkušenosti prohlubuje zájem o přírodu ve svém nejbližším i vzdálenějším okolí.

Vnímá a oceňuje rozmanitost přírodních jevů, rostlin, zvířat, krajiny
a zajímá se o jejich roli a funkci. Všímá si změn v přírodě a vztahů
mezi přírodou a lidmi.

 

 

ZÁJEM O LIDI

Pozoruje a všímá si různých lidí, registruje, že lidé jsou si zároveň podobní a zároveň různí. Prohlubuje zájem o lidi ve svém nejbližším i vzdálenějším okolí.

Projevuje respekt k rozmanitosti lidí (jednotlivců i společenství), zajímá se o její příčiny. Všímá si různých vztahů mezi lidmi, zvažuje možná rizika a přínosy rozmanitosti.

ŽÁK JE V KONTAKTU S PŘÍRODOU A LIDMI

 

Počáteční úroveň

Pokročilá úroveň

KONTAKT S PŘÍRODOU

Pojmenovává své zkušenosti z kontaktu s přírodou (i S jednotlivými organismy), včetně pozitivních i negativních pocitů.

Vyhledává kontakt s přírodou. Zvažuje, jak se chovat, aby svým kontaktem přírodu nepoškozoval. Je si vědom svých limitů při kontaktu s přírodou.

SETKÁVÁNÍ A KOMUNIKACE S LIDMI

Pojmenovává své zkušenosti ze setkávání se s různými lidmi, včetně pozitivních i negativních pocitů.

Zvažuje, jak se chovat, aby setkání byla přínosem pro všechny zúčastněné. Naslouchá potřebám svým i potřebám druhých. Snaží se porozumět svým případným obavám.

ŽÁK ROZVÍJÍ CITLIVOST K PŘÍRODĚ A EMPATII K LIDEM

 

Počáteční úroveň

Pokročilá úroveň

POROZUMĚNÍ SVÝM POCITŮM

Všímá si, jak prožívá každodenní situace, setkávání a interakce s lidmi a přírodou. 

Rozlišuje a pojmenovává své pocity. Rozpoznává, čím jsou jednotlivé pocity vyvolány. Uvědomuje si, že pocity ovlivňují naše jednání, práci s informacemi a naše vidění světa.

EMPATIE K LIDEM

Všímá si toho, že ostatní lidé mají své pocity a potřeby. Je otevřený k naslouchání lidem.

Zkouší rozpoznávat a pojmenovávat pocity a potřeby druhých a vnímá jejich důležitost. Uvědomuje si, že různí lidé mohou stejné situace prožívat jinak.

CITLIVOST K PŘÍRODĚ

Vnímá přírodu všemi smysly. Všímá si proměn přírody. Uvědomuje si pocity, které v přírodě zažívá.

Všímá si, že i ostatní organismy mají řadu podobných potřeb jako člověk a své způsoby, jak je naplňují. Vyhledává takový kontakt s přírodou, který mu přináší pozitivní pocity a který přírodě zároveň neškodí.

ŽÁK ROZVÍJÍ HODNOTY A POSTOJE VEDOUCÍ K OHLEDUPLNOSTI

 

Počáteční úroveň

Pokročilá úroveň

HODNOTY A POSTOJE VEDOUCÍ K OHLEDUPLNOSTI

Pojmenovává základní hodnoty, kterým věří. Všímá si těch, které ovlivňují jeho jednání směrem k přírodě a druhým.

Posiluje hodnoty a postoje, které vedou k citlivému a ohleduplnému jednání směrem k lidem i přírodě. Vyjadřuje respekt a porozumění hodnotám a zvykům druhých.

 Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz